Category خبر روز

عراق میدان تحریر ، کانون شورش در بغداد را بازگشایی کرد

بغداد: مقامات عراقی بازگشایی شدند بغدادمیدان تحریر و پل الجمهوریه روز شنبه ، به طور نمادین بیش از یک سال تظاهرات در کانون های یک جنبش اعتراضی ضد دولتی به پایان رسید.
چادرهای معترض در میدان تحریر برچیده شده اند ، که اکنون دوباره توسط اتومبیل ها حلقه زده شده است و دیوارهای بتونی برجسته ای که برای بسته شدن پل الجمهوریه در آن طرف استفاده می شود دجله رودخانه برداشته شده است.
میدان تحریر و یادبود عظیم آزادی آن در قلب جنبشی قرار گرفت که صدها هزار عراقی را در اکتبر 2019 گرد هم آورد و ماه ها پایتخت و جنوب...

Read More