J&K: NIA خانه های تروریست ها را در برامولا و کیشتوار بازرسی می کند | اخبار

04 مه 2023، 10:42 صبح ISTمنبع: بار در حال حاضر

حملات NIA در Baramula و Kishtwar در جامو و کشمیر انجام می شود. منازل افراد مرتبط با تروریست ها نیز مورد حمله قرار می گیرد. بر اساس گزارش ها، ده ها مکان در حال جستجو هستند. روز چهارشنبه نیز حملاتی در مناطق مختلف جامو و کشمیر انجام شد.