J&K: NIA خانه های تروریست ها را در برامولا و کیشتوار بازرسی می کند | اخبار

04 مه 2023، 10:42 صبح ISTمنبع: بار در حال حاضر

حملات NIA در Baramula و Kishtwar در جامو و کشمیر انجام می شود. منازل افراد مرتبط با تروریست ها نیز مورد حمله قرار می گیرد. بر اساس گزارش ها، ده ها مکان در حال جستجو هستند. روز چهارشنبه نیز حملاتی در مناطق مختلف جامو و کشمیر انجام شد.

مطالب جدید خواندنی  manoj sinha: J&K LG Manoj Sinha جلسه مشاوره ای را در مورد ماموریت دیجیتال آیوشمن بهارات در سرینگار افتتاح کرد | اخبار