JK: LG Manoj Sinha از معبد تاریخی Shiv بازدید می کند که تحت پروژه شهر هوشمند بازسازی شده است | اخبار

13 مه 2023، 01:20 صبح ISTمنبع: ANI

معاون فرماندار Manoj Sinha در 12 مه از معبد تاریخی و اخیراً بازسازی شده شیو در سرینگار بازدید کرد. او همچنین دعا کرد و از خداوند شیوا برکت خواست. این معبد که در منطقه آبی گذر در لال چوک در سرینگر واقع شده است، اخیراً توسط دولت J&K تحت پروژه شهر هوشمند بازسازی شده است. تعداد زیادی از ارادتمندان به دلیل اهمیت تاریخی معبد از آن بازدید می کنند.

مطالب جدید خواندنی  محبوبه مفتی در مورد تیراندازی عتیق احمد می گوید: «به نظر می رسد «جنگل راج» در UP وجود دارد. اخبار