JK: LG Manoj Sinha از معبد تاریخی Shiv بازدید می کند که تحت پروژه شهر هوشمند بازسازی شده است | اخبار

13 مه 2023، 01:20 صبح ISTمنبع: ANI

معاون فرماندار Manoj Sinha در 12 مه از معبد تاریخی و اخیراً بازسازی شده شیو در سرینگار بازدید کرد. او همچنین دعا کرد و از خداوند شیوا برکت خواست. این معبد که در منطقه آبی گذر در لال چوک در سرینگر واقع شده است، اخیراً توسط دولت J&K تحت پروژه شهر هوشمند بازسازی شده است. تعداد زیادی از ارادتمندان به دلیل اهمیت تاریخی معبد از آن بازدید می کنند.