J&K ‘Darbar Move’: مدیریت UT از جامو شروع به کار می کند | اخبار

نوامبر 09 ، 2020 ، 03:45 PM ISTمنبع: ANI

دبیرخانه مدنی دولت J&K در پایتخت زمستان در تاریخ 09 نوامبر افتتاح شد. انتقال پایتخت اتحادیه از سریناگر به جامو تقریباً 150 سال قدمت دارد که به “حرکت دربار” معروف است. ستوان فرماندار J&K مانوج سینها در حین حرکت سالانه داربار ، نگهبان افتخار را در دبیرخانه بازرسی کرد.

مطالب جدید خواندنی  RLP Chief می گوید: قوانین مزرعه را لغو کنید یا بعد از 8 دسامبر درباره ماندن در NDA تجدید نظر کنید اخبار