EAM Jaishankar در گویان: «هند برای کشورهایی است که در G20 نیستند.» اخبار

22 آوریل 2023، 11:32 عصر ISTمنبع: ANI

در خلال چهارمین نشست وزیران کاریکوم-هند در گویان در 22 آوریل. EAM S Jaishankar گفت که نخست وزیر مودی کاملاً واضح است که هند برای کشورهایی که در میز G20 نیستند، آماده است. او گفت: «امسال ما این امتیاز را داریم که ریاست G20 را برعهده بگیریم و نخست وزیر من کاملاً واضح است که ما نه تنها برای خود، بلکه برای کشورهایی که در میز G20 نیستند نیز حضور داریم. بنابراین، ما یک دور رایزنی در مورد آنچه که فرآیند صدای جهانی جنوب می نامیم، انجام دادیم.