EAM جیشانکار از ارزیابی فیصل بن فرحان همتای عربستانی خود از وضعیت سودان قدردانی کرد | اخبار

19 آوریل 2023، 08:36 صبح ISTمنبع: بار در حال حاضر

اس جایشانکار، وزیر امور خارجه (EAM) روز سه شنبه با همتای عربستانی خود فیصل بن فرحان آل سعود گفت و گو کرد و از ارزیابی وی از وضعیت سودان قدردانی کرد. به گفته ولکر پرتس، نماینده سازمان ملل در سودان، بیش از 180 غیرنظامی در درگیری بین ارتش سودان و نیروی شبه نظامی اصلی این کشور کشته شده اند.

مطالب جدید خواندنی  Covid Warriors: کارکنان بهداشت و درمان دست به اعتراض زدند و خواستار منظم سازی مشاغل در بوپال شدند | اخبار