Deepender Hooda ادعای رئیس WFI را رد کرد و خواستار ادامه حمایت از اعتراض کشتی گیران شد | اخبار

02 مه 2023، 05:52 عصر ISTمنبع: ANI

دیپندر هودا، رهبر کنگره، در 2 مه، ادعاهای مطرح شده درباره دخالت ادعایی وی در اعتراض کشتی گیران توسط رئیس WFI بریج بوشان شاران سینگ را رد کرد. وی در عین حال از اعتراضات حمایت کرد. او گفت: «همه این ادعاها دروغ است. اینها فقط برای انحراف از موضوع است، ما به مبارزه برای کشتی گیران زن ادامه خواهیم داد. این موضوع نه یک کشور است و نه موضوع هیچ جامعه ای، بلکه یک موضوع جنایی است. تا زمانی که عدالت به آنها ابلاغ شود، ما به مبارزه ادامه خواهیم داد.»