Chhath Puja 2020: فدائیان در سراسر کشور نماز می خوانند | اخبار

21 نوامبر 2020 ، 08:52 PM ISTمنبع: TOI.in

Chhath Puja در 21 نوامبر در سراسر کشور جشن گرفته شد. در بین محدودیت های مداوم COVID-19 ، فدائیان در حال اقامه نماز در سراسر کشور دیده می شدند. بسیاری از فدائیان نیز هنجارهای فاصله اجتماعی را پرت کرده و از ماسک صورت استفاده نکردند.