Chardham Yatra 2023: اولین دسته از جانبازان از Haridwar | اخبار

21 آوریل 2023، 10:06 عصر ISTمنبع: ANI

اولین گروه از فدائیان پس از حمام کردن در گنگ به سمت Char Dham Yatra از دارمانگاری هاریدوار رفتند. با باز شدن دروازه‌های گانگوتری و یامونوتری در 22 آوریل، یاترا آغاز می‌شود که صدها وسیله نقلیه برای آن از هریدوار به چاردهام عزیمت کرده‌اند.