6 کاندید واکسن COVID در مرحله کارآزمایی بالینی: وزارت بهداشت | اخبار

08 دسامبر 2020 ، ساعت 11:54 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

راجش بوشن دبیر وزارت بهداشت اتحادیه در 08 دسامبر گفت که برخی از کاندیداهای واکسن ممکن است طی چند هفته آینده مجوز بگیرند. “م Instituteسسه سرم هند و بهارات بیوتکنک برای تأیید استفاده اضطراری درخواست داده اند. PM با همه تولیدکنندگان واکسن و دانشمندان تعامل داشته است. 6 داوطلب واکسن در مرحله آزمایش بالینی در هند ، “او گفت.