Monthly Archives ژانویه 2023

کلید حرارتی 105درجه افقی چرا نباید کلید حرارتی را ازمدار آبگرمکن حذف کنیم؟ موبیست

نکته ای که باید اعتنا کرد همین می باشد که رله شنت در دکمه حرارتی می بایست قطعا در سمت راست سوییچ حرارتی نصب گردد. انقطاع دکمه حرارتی بصورت ریموت و از شیوه به دور یک عدد از قابلیت هایی می باشد که در برخی موارد و پروژه ها نیاز مبرم به آن اتفاق می افتد و نیاز است قیمت کلید حرارتی هیوندای تا سوییچ حرارتی در شکل نیاز از PLC یا این که اصلی فرمان یک شستی خروجی خویش را جدا کند. کنتاکت کمکی در سوییچ حرارتی SIEMENS به دو صورت ارائه شده می باشد و تفاوت آن ها در نح...

Read More