19 معدن ذغال سنگ با موفقیت در حراج قرار گرفتند: پرالحاد جوشی | اخبار

نوامبر 09 ، 2020 ، 08:58 PM ISTمنبع: ANI

پرالحاد جوشی ، وزیر زغال سنگ و معادن اتحادیه ، در تاریخ 9 نوامبر گفت که 19 معدن ذغال سنگ با موفقیت در حراج گذاشته شده اند. جوشی گفت ، “38 معدن ذغال سنگ در حراج قرار گرفتند. 25 سپتامبر آخرین روز برای خرید سند مناقصه و 29 سپتامبر موعد پیشنهاد مناقصه بود. در مجموع 76 پیشنهاد برای 23 معدن دریافت شده است که 19 معدن دو یا چند پیشنهاد دریافت کرده اند. این پاسخ بسیار خوبی است. پیشنهادات مالی امروز به پایان می رسد. ما با موفقیت 19 معدن را به مزایده گذاشته ایم که 11 معدن بازیگران آزاد ، 5 معدن زیرزمینی و 3 مورد مخلوط هستند. “