گوپال رای می گوید: وضعیت حزب ملی به AAP در چنین مدت کوتاهی یک معجزه است اخبار

15 آوریل 2023، 09:54 عصر ISTمنبع: TOI.in

او گفت: “میلیاردها نفر از مردم کشور ما را به اینجا رسانده اند. مردم از ما توقع زیادی دارند. امروز مردم مسئولیت بزرگی بر عهده ما گذاشته اند.”