ک. annamalai: اداره فناوری اطلاعات به اقامتگاه DMK MLA MK Mohan حمله کرد | اخبار

25 آوریل 2023، 01:20 عصر ISTمنبع: TOI.in

یورش‌های وزارت مالیات بر درآمد (IT) روز دوشنبه در محل اقامت DMK MLA MK Mohan، یکی از نزدیکان MK Stalin، وزیر ارشد تامیل نادو، در جریان است. رئیس تامیل نادو BJP، K. Annamalai به طور علنی “پرونده های DMK” را منتشر کرده است که به جزئیات فساد در رژیم DMK، چه در حال حاضر و چه در سال 2011، زمانی که M. Karunanidhi، وزیر ارشد بود، منتشر کرده است.