کنگره که هنوز بخشی از اتحاد خلق است ، با هم در انتخابات DDC شرکت خواهد کرد: فاروق عبدالله | اخبار

نوامبر 09 ، 2020 ، 03:51 PM ISTمنبع: ANI

فاروک عبدالله ، رهبر کنفرانس ملی جامو و کشمیر و وزیر پیشین J&K در 08 نوامبر گفت که حزب کنگره هنوز بخشی از اتحاد خلق برای اعلامیه گوپکار است و آنها با هم در انتخابات DDC شرکت می کنند. عبدالله پیش از انتخابات DDC در J&K گفت: “حزب کنگره هنوز بخشی از اتحاد مردمی برای اعلامیه Gupkar است و ما با یکدیگر با DDC مبارزه خواهیم کرد.”