کنگره نظرسنجی های شورای توسعه منطقه را با اتحاد گوپکار به رقابت خواهد انداخت: GA Mir | اخبار

15 نوامبر 2020 ، 07:10 PM ISTمنبع: ANI

به دنبال جلسه ای در محل اقامت رئیس NC فاروق عبدالله در مورد نظرسنجی های آینده شورای توسعه منطقه ، رئیس کنگره J&K GA Mir اطلاع داد که این حزب در انتخابات مدنی با PAGD (اتحاد مردمی برای اعلامیه گوپکار) که متشکل از PDP ، NC و سایر احزاب منطقه ای است ، شرکت خواهد کرد. “اتحاد ملی کنفرانس J&K ، کنگره ، PDP و دیگران در نظرسنجی شورای توسعه منطقه (DDC) شرکت خواهند کرد. ما سعی خواهیم کرد کسانی را که به زور اعمال و قوانین را در UT و سیاست هایی اعمال می کنند که به نظر نمی رسد به نفع مردم اینجا باشد ، شکست دهیم. “گفت GA Mir.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>