کنگره به معنای درج هر کاست، مذهب و جامعه است: حزب MLA UT Khader | اخبار

19 مه 2023، ساعت 02:25 عصر ISTمنبع: TOI.in

کنگره MLA UT Khader در روز جمعه گفت که وقتی حزب به قدرت برسد، به هر جامعه نمایندگی مساوی خواهد داد. رهبر کنگره کارناتاکا گفت: “کنگره به معنای گنجاندن هر طبقه، مذهب و جامعه است. هنگامی که کنگره به قدرت برسد، حزب به هر جامعه نمایندگی مساوی خواهد داد – نه تنها برای رهبران بلکه برای مردم آن جامعه.”