کنگره با تمام وجود از “بهارات باند” که توسط کشاورزان آغاز شده حمایت می کند: سورجولا | اخبار

دسامبر 06 ، 2020 ، 10:27 PM ISTمنبع: ANI

پیش از بهارات باند در تاریخ 08 دسامبر ، رهبر کنگره ، رندیپ سورجوالا گفت که این حزب با تمام وجود از فراخوان بهارات باند توسط کشاورزان پشتیبانی می کند و با کشاورزان و مبارزات آنها متحد است. وی گفت ، “کنگره با کشاورزان و مبارزات آنها متحد است. ما از صمیم قلب از فراخوان بهارات باند که توسط کشاورزان اعلام شده پشتیبانی خواهیم کرد. همه واحدهای منطقه ما قبلاً دستور داده بودند که برای حمایت از کشاورزان ، تظاهرات شرعی و تظاهرات برگزار کنند. “