کلینیک بتن ایران – مقاوم سازی با Frp

لذا در ادامه به رخ مختصر به بررسی شیوه های مختلف مقاوم سازی و تقویت سازه های بتنی پرداخته و به طور اجمالی نکات و هشدارهای لازم در خصوص به کار گیری بجا و استاندارد همین تکنولوژی متذکر شده است. استعمال از نحوه های طراحی بر مبنا عملکرد و انجام بررسی های غیر خطی و در شکل لزوم انجام آزمایش های حتمی در همین خصوص پیشنهاد می گردد ». این صورت بخوبی گویای تاثیر محصورشدگی در افزایش مقاومت فشاری کاربر بتنی بوده و علاوه بر آن نشان دهنده اثر گذاری محسوس محصورشدگی بر افزایش کرنش آخری بتن می باشد. همانطور که از دیاگرام P-M در دو حالت محصور شده و محصور نشده طبق رخ 4 قابل دریافت است، حصر ذکر شده از این حقیقت که ارتقا مقاومت در عاقبت محصورشدگی صرفا به جهت المان های اهمیت مود باخت قاضی فشاری قابل ملاحظه می باشد، نشات می گیرد ». دقت به این نکته لازم می باشد که مقاطع تقویت شده به‌این طرز از گنجایش چرخش و انحنا کمتری در شرایط تقویت شده برخوردار بوده و در لحاظ گرفتن همین مسئله در محاسبات الزامی است. لذا حساس اعتنا به محدودیت های موجود در خصوص شکل پذیری، ضوابط بهره برداری و دیگر حصر های آیین طومار ای، افزایش مقاومت خمشی بنا های بتنی تا حداکثر 40 درصد قابل قبول تلقی و توصیه شده است. از این رو FRP تا روزگار بارگذاری و رخداد تغییرشکل های عرضی در المان بتنی موجود منفعل بوده و زیر تنش قرار نگرفته و تاثیری در باربری عضو ندارد. وابسته است. لذا همواره میزان این افزایش مقاومت بسته به ضوابط بهره برداری و متناسب حساس وضعیت باربری عضو محدود است. هشدار فنی در خصوص به کار گیری از FRP جهت تقویت فشاری – خمشی بنا های بتنی آنکه: « افزایش قابل ملاحظه مقاومت تنها در صورتیکه نقطه متناظر اساسی نیروی فشاری و خمشی آخرین در بالای خط متصل کننده مبدا به نقطه بالانس در منحنی P-M باشد محقق خواهد شد. لذا اعتنا به هشدار فنی تحت دوچندان حائزاهمیت است. هشدار فنی اول در خصوص به کارگیری از FRP جهت تقویت خمشی بنا های بتنی آنکه: « اهمیت اعتنا به کردار صرفا ارتجاعی FRP، به کار گیری از آن جهت تقویت خمشی المان های باربر لرزه ای و بویژه در نواحی مفاصل پلاستیک، مستلزم تحلیل ها و تحلیل ظریف و حصول اطمینان از عملکرد گزینه انتظار سازه به لحاظ رخ پذیری زیر سیکل های رفت و برگشتی لرزه ای است. اتصال FRP در وجه کششی المان های تحت خمش، بگونه ای که راستای الیاف در امتداد ارتفاع عضو قرار گرفته و در انتقال نیروهای کششی ناشی از خمش مفید باشد (همانند میلگردهای کششی)، می تواند مقاومت خمشی المان های بتنی را ارتقاء دهد. در اینجا بخش اعظم به باز‌نگری وب سایت مقاوم سازی سازه های بتنی اساسی frp در برابر زلزله.