کلاهبرداری زمین برای شغل: رئیس سابق بیهار رابری دیوی دفتر ED را پس از ساعت ها بازجویی ترک می کند | اخبار

19 مه 2023، ساعت 12:50 صبح ISTمنبع: ANI

رابری دوی، رئیس سابق بیهار، پس از ساعت ها بازجویی در 18 مه، دفتر ED را ترک کرد. او در ارتباط با پرونده کلاهبرداری زمین در ازای شغل مورد بازجویی قرار گرفت. دخترش میسا بهارتی و پسرش تجاشوی یاداو نیز قبل از این توسط ED در این پرونده مورد بازجویی قرار گرفته اند.