کشورهایی که نمی توانند از حاکمیت خود محافظت کنند ، حتی نمی توانند جاده های خود را بسازند: Rajnath Singh | اخبار

04 دسامبر 2020 ، 11:21 PM ISTمنبع: ANI

وزیر دفاع راجنات سینگ بدون نام بردن از پاکستان انتقاد کرد. وی گفت ملتهایی که نمی توانند از حاکمیت خود دفاع کنند ، شرایط آنها مانند کشور همسایه هند است. وی گفت: “کشورهایی که نتوانند از حاکمیت خود محافظت کنند ، مانند ملت همسایه ما می شوند که نمی توانند به تنهایی جاده های خود را بسازند ، یا بر روی آنها قدم بگذارند ، حتی تجارت خود را ندارند و یا تجارت شخصی را متوقف می کنند.” گردهمایی در وبینار CSR روز پرچم نیروهای مسلح که توسط هیئت KendriyaSainik برگزار شده است.