کشاورزان خواستار “بهارات بند” در 8 دسامبر | اخبار

04 دسامبر 2020 ، 06:33 PM ISTمنبع: بار اکنون

سازمان های کشاورزان خواستار برگزاری یک روزه بهارات باند در 8 دسامبر هستند. نمایندگان دولت و كشاورزان توافق كردند كه روز شنبه مجدداً ملاقات كنند حتی اگر این مركز اظهار داشت كه می تواند تدابیری مانند مالیات برابر برای مأموریتهای APMC و بازارهای خصوصی ، ثبت نام بازرگانان خصوصی و اجازه دادگاه های تجدیدنظر بالاتر در اختلافات كشاورزی قراردادی را در نظر بگیرد.