کشاورزان اعتراض کردند: BSP از تماس بهارات باند توسط کشاورزان پشتیبانی می کند | اخبار

07 دسامبر 2020 ، 10:12 AM ISTمنبع: بار اکنون

اکنون حزب باهوجان سماج (BSP) از بهارات بانده كه اتحادیه های كشاورز در 8 دسامبر به دلیل قوانین مزرعه ، رئیس حزب توییت ها ، مایاوتی ، فراخوانده اند ، حمایت كرده است. احزاب مخالف ، از جمله اتحاد خلق برای اعلامیه گوپکار (PAGD) ، حزب کمونیست هند (مارکسیست) ، حزب کمونیست هند ، حزب کمونیست هند (مارکسیست-لنینیست) ، حزب سوسیالیست انقلابی (RSP) ، Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) ، رشتریا جاناتا دال (RJD) ، حزب ساماجوادی (SP) ، بلوک Forward India (AIFB) ، حزب کنگره ملی (NCP) و کنگره و شیو سنا حمایت خود را از 8 دسامبر به درخواست “بهارات باند” توسط کشاورزان معترض به قوانین مزرعه