کشاورزان اعتراض می کنند: Govt به دنبال زمان بیشتری برای مشاوره در مورد تقاضای کشاورزان است. جلسه بعدی در تاریخ 9 دسامبر | اخبار

05 دسامبر 2020 ، 08:39 PM ISTمنبع: آینه حالا

دولت در دیدار با رهبران کشاورزان وقت بیشتری را برای مشاوره در مورد خواسته های کشاورزان جستجو کرده است. جلسه بعدی در تاریخ 9 دسامبر برگزار خواهد شد. اتحادیه های کشاورزان ، که مخالف قوانین جدید کشاورزی بودند ، خواستار برگزاری باند بهارات در 8 دسامبر شده اند. در برق علاوه بر این ، دولت همچنین پیشنهاد کرده است که FIR ها را در پرونده های تشکیل شده علیه کشاورزان معترض و رهبران اتحادیه پس بگیرد. همچنین به کشاورزان اطمینان داده شده است که پرونده های مربوط به کشاورزان در آتش سوزی قراضه لغو خواهد شد.