کالی پوجا: فدائیان در Vivekananda Kali Mandir در گواهاتی نماز می خوانند | اخبار

14 نوامبر 2020 ، 07:33 PM ISTمنبع: ANI

به مناسبت دیوالی ، فدائیان به Vivekananda Kali Mandir در گواهاتی هجوم آوردند. کالی پوجا با احتیاط COVID در گواهاتی مشاهده می شود. کالی پوجا 5 روزه امروز آغاز شد. دبیر یک باشگاه ورزشی در Kala Pahar گفت: “ما تابلوهایی را نصب کرده ایم که از مردم می خواهند فاصله اجتماعی داشته باشند ، از ماسک استفاده کنند و از دست های بهداشتی استفاده کنند. ما به دلیل COVID-19 فقط Kali Puja و برنامه دیگری نخواهیم داشت.”