چنای: وزیر بهداشت تامیل نادو، ام سوبرامانیان، تمرین ساختگی در مورد آمادگی برای کووید را در بیمارستان دولتی راجیو گاندی انجام می دهد | اخبار

10 آوریل 2023، 09:42 صبح ISTمنبع: TOI.in

وزیر بهداشت تامیل نادو، ما سوبرامانیان گفت که وزارت بهداشت ایالتی آمادگی مقابله با کووید-19 را دارد، حتی اگر بیماری در کشور در حال افزایش است، و از تمام دستورالعمل های تعیین شده توسط دولت مرکزی پیروی می کند.