پیام جاگدیپ دانکهار معاون رئیس جمهور به لوک سبها جدید می گوید: «پیام مودی، اولین نخست وزیری که پس از استقلال هند به دنیا آمد». اخبار

28 مه 2023، 11:43 عصر ISTمنبع: ANI

در پیامی که جاگدیپ دانخار معاون رئیس جمهور به اعضای پارلمان حاضر در آن جا به اشتراک گذاشت، آمده است که نخست وزیر نارندرا مودی اولین نخست وزیر هند است که در سال های پس از استقلال کشور متولد شد. پیام معاون رئیس جمهور چنین بود: “من هستم. خوشحالم که نخست وزیر مودی که اولین نخست وزیر هند است که پس از استقلال هند متولد شد، پارلمان جدید را راه اندازی می کند. همانطور که همیشه می گویم که لوک سبها ستاره شمالی دموکراسی است…”در همین حال، هاریوانش، معاون رئیس راجیا سبها، پیامی را که جاگدیپ دانکهار معاون رئیس جمهور به اشتراک گذاشته بود، خواند. همه اعضای پارلمان که در آنجا حضور داشتند به لوک سبها تازه ساخته نقل مکان کردند.