پوشپا کمال دهال نخست وزیر نپال از معبد ماهاکال در اوجاین بازدید کرد | اخبار

02 ژوئن 2023، 07:46 عصر ISTمنبع: ANI

نخست وزیر نپال پوشپا کمال داهال ‘پراچاندا’ در 2 ژوئن وارد معبد ماهاکال در اوجین، مادهیا پرادش شد. نخست وزیر نپال در یک دیدار چهار روزه از هند است. پیش از این، هنگامی که در ایندور فرود آمد، در فرودگاه توسط مادهیا پذیرایی شد. شیوراج سینگ چوهان، وزیر ارشد پرادش و سایر وزرای کابینه.