پلیس up: پلیس UP 250 کارتن مشروبات الکلی غیرقانونی را در یک عملیات مشترک در کانپور کشف و ضبط کرد | اخبار

14 آوریل 2023، ساعت 12:23 صبح ISTمنبع: ANI

پلیس اوتار پرادش در یک عملیات مشترک با نیروی ویژه، حدود 250 کارتن مشروبات الکلی غیرقانونی را در 12 آوریل کشف و ضبط کرد. این مشروب جعلی از موهالی پنجاب به مظفرپور در بیهار منتقل می شد. در این رابطه دو نفر دستگیر شدند. پرونده ای تشکیل شده و موضوع در حال بررسی است.