پس از شراد پاور، برادرزاده آجیت اتحاد مخالفان را در مورد مسائل کلیدی شکست می دهد | اخبار

09 آوریل 2023، 01:41 صبح ISTمنبع: اکنون آینه

پس از اینکه شراد پاور، رئیس NCP از حمله مخالفان به مسئله آدانی فاصله گرفت، برادرزاده او آجیت پاور نیز در مورد موضوع EVM تغییر جهت داده است. آجیت پاوار گفت که او هیچ مشکلی با EVM ها ندارد و نمی توان آنها را دستکاری کرد. وی همچنین موضع متفاوتی در مورد بحث درجه نخست وزیری داشت و گفت مودی یک رهبر کاریزماتیک است و طرح چنین موضوعاتی پس از 9 سال معنایی ندارد.