پروژه چیست ؟

در زبانهای گوناگون و حتی در سازمانهای مختلف هر كشور در گزینه واژههای برنامه ، طرح یا پروژه ، اختلافات لغوی ، معنایی و رسمی وجود دارااست ؛ از همین رو چهارچوب آن‌ها روشن و آشكار وجود ندارد و گاه به جای یكدیگر نیز به کار گیری می شوند . PMBOK به بیان آن چه موثر و کارآمد نیست پرداخته و به نحوی به کسانی که دانایی چندانی نسبت به مدیریت ریسک ندارند تدریس های گزینه نیاز را می دهد و به نحوی از شکست در پروژه ها پرهیز میکند. وی حساس اشاره به مزایای عرضه نخستین همین شرکت گفت: سهام همین شرکت همچون شرکت های تولیدی نمیباشد که منتظر تقسیم سود مجمع عمومی باشند، بلکه براساس % پیشرفت فیزیکی پروژه ها، قیمت سهام ارتقاء پیدا می پروژه دانشجویی لیچینگ کند. نماینده مردمان شهرستان رشت و خمام از پروژههای پست غرب رشت و سلیمانداراب کمپانی برق منطقهای گیلان بازدید کرد. بهمن داراب زاده مدیر برهان کمپانی الکتریسیته حوزه‌ ای گیلان در همین بازدیدگفت: پروژه پست 230.63.20 کیلوولت غرب رشت بزرگترین پروژه اجرایی کلان شهر رشت و بزرگترین پروژه کمپانی الکتریسیته حوزه‌ ای گیلان از حیث مقدار سرمایه گذاری است. اهمیت بهره برداری از این پست و خط چهارمداره مختلط 230 و 63 کیلوولت غرب رشت – انزلی – پره سر قسمتی از ایراد حبس تولید نیروگاه پره سر حل خواهد شد. وی افزود: این پروژه دارای هدف تعدیل بار پست های انتقال مجاور و تقویت شبکه فوق توزیع مرکز استان اهمیت اعتباری حدود 300 میلیارد تومان در حال احداث میباشد که پیش بینی می شود در صورت تامین به موقع اعتبار در سال 1401 به بهره برداری برسد. همین ترکیب اثربخش، چیزی هست که یک رئیس پروژه عالی را میسازد. شروع كار زیرسازی باندپرواز فرودگاه در ابتدای فصل زمستان یا این که روكشكردن زمین تر حیاتی آسفالت ، به لحاظ هر كس غیرمنطقی می‌رسد البته متاسفانه در زمان برنامهریزی ممكن هست نادیده گرفته شوند ؛ برنامه عالی برنامهای میباشد که کلیه عوامل مفید بر خروجی را شناسایی کرده ، برای آنان چارهاندیشی نماید . امیدواریم دارای مطالعه همین نوشته دید خوبتر و جامعتری از ابزارها و تکنیکهای رئیس پروژه پیدا کرده باشید. همهی اینها سوالهایی هستند که میخواهیم در همین مقاله از بامداد پاسخی برایشان پیدا کنیم. بهعنوانمثال، هنگام تکثیر مجله، چنانچه سردبیر وقت متعددی را صرف ویرایش مقاله بکند به این مضمون‌ است که تیم طراحی قبل از رسیدن مهلت انتشار، روزگار کمتری در اختیار خواهند داشت. از فعالیتهای حیاتی این فاز تبدیل هدف ها به فعالیتهای ملموس و تشكیل گروههای كاری به جهت انجام این فعالیتهاست .