پاکستان به طور غیرقانونی وضعیت استانی را به گیلگیت-بالتستان اعطا می کند | اخبار

01 نوامبر 2020 ، 07:55 PM ISTمنبع: بار اکنون

پاکستان به استان گیلگیت-بالتستان که تحت تصرف غیرقانونی آن قرار دارد ، وضعیت استانی اعطا کرد. این منطقه بخشی از کشمیر اشغال شده توسط پاکستان است که تحت تصرف غیرقانونی پاکستان است. هند در واکنش به این اقدام گفت كه اسلام آباد حق تغییر وضعیت سرزمینهایی را كه “غیرقانونی و به زور” اشغال كرده است ، ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه (MEA) ، آنوراگ سریواستاوا ، در جریان توجیهی رسانه ای گفت: “هند قاطعانه تلاش پاکستان برای ایجاد تغییرات مادی در بخشی از خاک هند تحت اشغال غیرقانونی و اجباری خود را رد می کند.”