پاکسازی امنیتی قبل از گروه 20: کیشتوار کشمیر شاهد جستجوی فشرده از مخفیگاه های تروریست های مرتبط با پاکستان است | اخبار

17 مه 2023، 11:48 صبح ISTمنبع: آینه کن

در سرکوب گسترده تروریست ها قبل از نشست گروه 20 در جامو و کشمیر، نیروهای امنیتی عملیات جستجوی گسترده ای را در خانه های تروریست های محلی فعال در کیشتوار آغاز کردند. گفته می شود که تروریست ها به دستور رهبران تروریستی مستقر در پاکستان عمل می کنند.