ونكایا نیدو رئیس راجیا صبحها از 10 عضو تازه انتخاب شده راجا صبا استقبال می كند | اخبار

30 نوامبر 2020 ، 07:36 PM ISTمنبع: TOI.in

اوایل امروز ونكایا نیدو رئیس راجیا سبها از 10 عضو تازه انتخاب شده / مجدداً انتخاب شده راجا صبا استقبال كرد. وی از اعضا خواست كه دموكراسی هند را تقویت كنند و امیدوار است كه این موجب كرامت مجلس شود.