وزیر دفاع راجنات سینگ با همتای ویتنامی خود تعامل دارد | اخبار

27 نوامبر 2020 ، 07:10 PM ISTمنبع: ANI

وزیر دفاع اتحادیه راجنات سینگ با همتای ویتنامی خود ژنرال نگو ژوان لیچ در یک نشست دوجانبه در تاریخ 27 نوامبر تعامل داشت. توافقنامه اجرای (IA) در زمینه هیدروگرافی بین هند و ویتنام امضا شد. این رویداد از طریق کنفرانس ویدیویی برگزار شد.