وزیر بهداشت دکتر ساپام رنجان سینگ می گوید: خشونت مانیپور: تعداد افراد در کمپ های امدادی کاهش یافته است | اخبار

10 مه 2023، ساعت 12:29 صبح ISTمنبع: ANI

دکتر ساپام رانجان سینگ، وزیر بهداشت و رفاه خانواده، با توجه به خشونت های اخیر در مانیپور، در 9 مه ابراز خوش بینی کرد و اظهار داشت که به زودی صلح در این ایالت حاکم خواهد شد. وی کاهش چشمگیر تعداد افراد ساکن در کمپ های امدادی را مرهون اقدامات لازم دانست که با مشورت مدیران مرکزی و رئیس جمهور انجام می شود. دکتر سینگ خاطرنشان کرد که روز نسبتاً آرام و بدون گزارش عمده ای از خشونت بوده است. وی بر تلاش های انجام شده برای بازگرداندن اعتماد به دولت تاکید کرد و اطمینان داد که وزیر کشور همچنان در ارتباط مستمر با رئیس وزیر است و اطمینان حاصل می کند که اقدامات مناسب با همکاری رهبران مرکزی و وزیر ارشد انجام می شود.