وزیر امور خارجه راجستان آشوک گهلوت به نخست وزیر مودی توصیه می کند که رئیس جمهور را برای افتتاح ساختمان جدید پارلمان دعوت کند | اخبار

25 مه 2023، ساعت 12:33 صبح ISTمنبع: ANI

در میان کشمکش بر سر مناقشه تحلیف پارلمان جدید. آشوک گهلوت، رئیس وزیر راجستان در 22 مه توصیه کرد که رئیس جمهور هند دروپادی مورمو را برای افتتاح پارلمان جدید دعوت کند. «هنوز دیر نشده است. نخست وزیر و رئیس لوک سبها باید با یکدیگر صحبت کنند و رئیس جمهور را برای افتتاح ساختمان جدید پارلمان دعوت کنند.»