هند طی دو ماه واکسن Covid-19 را تحویل خواهد داد: سخت وردان | اخبار

19 نوامبر 2020 ، 10:22 PM ISTمنبع: ANI

در میان تشویق نتایج نهایی چندین واکسن برای COVID-19 در سراسر جهان ، وزیر بهداشت اتحادیه ، دکتر هارد وردان در 19 نوامبر گفت که اطمینان دارد هند ظرف دو ماه واکسن می دهد. وی گفت: “دانشمندان ما از نظر تحقیق در مورد تولید واکسن بسیار بهتر از دیگران هستند. ما در موقعیتی هستیم که می توانم با اطمینان به هندی ها بگویم که ظرف چند ماه دیگر ، ما می توانیم واکسن بزنیم. ”