هند در تماس مستمر با سرخپوستان در سودان: جایشانکار | اخبار

21 آوریل 2023، ساعت 10:00 صبح ISTمنبع: TOI.in

دکتر س جایشانکار وزیر امور خارجه گفت: تیم ما در دهلی در تماس مستمر با هندی‌های سودان است و به آنها توصیه می‌کند و می‌گوید که می‌دانیم این برای همه بسیار دشوار است، اما آرامش خود را حفظ کنید و ریسک‌های غیرضروری را انجام ندهید. امیدوارم که تلاش‌ها خیلی زود نتیجه می‌دهد.”