نیتیش کومار رئیس جمهور بیهار به دفتر مرکزی حزب سامجوادی در لاکنو می رسد | اخبار

25 آوریل 2023، ساعت 12:20 صبح ISTمنبع: ANI

نیتیش کومار، وزیر ارشد بیهار و تجاشوی یاداو، معاون وزیر امور خارجه در 24 آوریل وارد دفتر حزب سامجوادی در لاکنو شدند. رئیس SP و آخیش یاداو، رئیس سابق اوتار پرادش، برای پذیرایی از آنها حضور داشت. پیش از این، رئیس هیئت مدیره بیهار و معاون وزیر امور خارجه با ماماتا بانرجی، وزیر امور خارجه بنگال غربی در هاوره ملاقات کردند.