نیاز به رسمیت قانونی ازدواج همجنس گرایان برای تامین اجتماعی: دونده دوتی چند | اخبار

13 مه 2023، ساعت 12:37 صبح ISTمنبع: ANI

دوتی چاند، دونده دونده هندی در 12 مه، اظهار داشت که معتقد است هرکسی به دلایل زیادی مانند امنیت اجتماعی حق ازدواج همجنس گرایان را دارد و در کنار سایر جنبه های اجتماعی و قانونی ایستاده است. دوتی چاند، در حالی که با ANI صحبت می کرد، گفت که از حقوق برابر برای ازدواج های همجنس گرا حمایت می کند و امیدوار است که دادگاه عالی هند آن را قانونی کند. وی در ادامه گفت: من از سال 2017 با شریکم در ارتباط هستم و در سال 2019 از آن زمان ازدواج کردیم و هر دو با هم زندگی می کنیم، اما هیچ گونه اعتبار قانونی برای ازدواج که برای تامین اجتماعی نیاز داریم نداریم.

مطالب جدید خواندنی  ریاست جلسه عالی رتبه امیت شاه در مورد آمادگی برای موسمی در دهلی | اخبار