نیاز به رسمیت قانونی ازدواج همجنس گرایان برای تامین اجتماعی: دونده دوتی چند | اخبار

13 مه 2023، ساعت 12:37 صبح ISTمنبع: ANI

دوتی چاند، دونده دونده هندی در 12 مه، اظهار داشت که معتقد است هرکسی به دلایل زیادی مانند امنیت اجتماعی حق ازدواج همجنس گرایان را دارد و در کنار سایر جنبه های اجتماعی و قانونی ایستاده است. دوتی چاند، در حالی که با ANI صحبت می کرد، گفت که از حقوق برابر برای ازدواج های همجنس گرا حمایت می کند و امیدوار است که دادگاه عالی هند آن را قانونی کند. وی در ادامه گفت: من از سال 2017 با شریکم در ارتباط هستم و در سال 2019 از آن زمان ازدواج کردیم و هر دو با هم زندگی می کنیم، اما هیچ گونه اعتبار قانونی برای ازدواج که برای تامین اجتماعی نیاز داریم نداریم.