نصب “Sengol” یک لحظه افتخار برای مردم تامیل است: L Murugan | اخبار

28 مه 2023، 01:09 صبح ISTمنبع: ANI

ال موروگان وزیر اطلاعات و پخش در 27 مه گفت که نصب “سنگول” در ساختمان جدید پارلمان یک لحظه افتخار برای مردم تامیل است. ال موروگان گفت: “این لحظه افتخار برای مردم تامیل است، تامیل نادو ، فرهنگ و سنت تامیل. پادشاهان چولا، شاهان چرا و پادشاهان پاندیا از این سنت پیروی کرده اند. سنگول نماینده عدالت برابر است و باید با همه یکسان رفتار شود.»