نخست وزیر مودی برای افتتاح ساختمان جدید پارلمان وارد می شود، شروع puja | اخبار

28 مه 2023، 08:10 صبح ISTمنبع: بار در حال حاضر

نخست وزیر نارندرا مودی برای افتتاح ساختمان جدید پارلمان در 28 مه وارد شد. او ام بیرلا، رئیس لوک سبها او را همراهی می کرد. نخست وزیر مودی و اوم بیرلا، رئیس لوک سبها، پیش از افتتاح ساختمان جدید، در مجلس نمایندگان به مهاتما گاندی ادای احترام کردند. نخست وزیر مودی و اوم بیرلا، رئیس لوک سبها، پوجا را برای افتتاح ساختمان جدید پارلمان آغاز کردند.