نجفگر: نظافت یامونا: دهلی ال جی منطقه جیل در نجفگر را بازرسی می کند | اخبار

20 مه 2023، ساعت 04:04 عصر ISTمنبع: TOI.in

دهلی ال جی Vinai Saxena روز شنبه در رابطه با پاکسازی رودخانه یامونا از منطقه جیل در نجفگر بازدید کرد. این بازرسی پس از آن صورت می‌گیرد که گزارش‌های متعددی که توسط کمیته کنترل آلودگی دهلی (DPCC) به وزارت اتحادیه جال شاکتی ارسال شده است، نشان می‌دهد که رودخانه نمی‌تواند در غیاب حداقل جریان محیطی برای حمام کردن مناسب باشد – حداقل مقدار جریان آب که وجود دارد. یک رودخانه برای حفظ اکوسیستم خود و رعایت استانداردهای حمام کردن باید داشته باشد.