نجات چشمگیر با دوربین: SDRF زائری را که در برف سنگین گرفتار شده بود در رودراپرایاگ نجات داد | اخبار

27 مه 2023، 01:23 بعد از ظهر ISTمنبع: TOI.in

دو پرسنل SDRF یک زائر را که در برف سنگین در منطقه رودراپرایاگ اوتاراکند گرفتار شده بود، نجات دادند. گزارش شده است که این حادثه در 26 مه رخ داده است. طبق گزارش IMD، این منطقه احتمالاً طی دو روز آینده دارای ‘رعد و برق همراه با باران’ خواهد بود.