نارایانان تیروپاتی، رهبر BJP، دولت تامیل نادو را به دلیل ممنوعیت “داستان کرالا” مورد انتقاد قرار داد | اخبار

09 مه 2023، 11:24 صبح ISTمنبع: TOI.in

نارایانان تیروپاتی، رهبر BJP می گوید که دولت تامیل نادو در موقعیتی نیست که نظم و قانون را حفظ کند. دولتی که از طریق دادگاه قادر به ممنوعیت قانونی این فیلم در تامیل نادو نبود، به طور غیرمستقیم این فیلم را از تمام سینماها حذف می کند.