مقالات – کود پتاسیم نیترات و اهمیت آن در کشاورزی

نیترات پتاسیم طبق معمول به تیتر یک ماده کریستالی محلول در آب به فروش می رسد که در سکو نخستین برای حل و استفاده دارای آب یا این که به رخ قرص های استوانه ای صورت برای کاربرد در خاک حیث گرفته میشود. تغییر‌و تحول رنگ برگ معمولا در قسمتهای میانی و تحتانی گیاه محلول پاشی نیترات پتاسیم هلو مشاهده می شود. وجود نیترات پتاسیم از زردی لبه های برگ در گیاهان دوری می کند. P221 هر گونه احتیاطی برای دوری از ادغام شدن مهم مواد قابل احتراق باید در نظر گرفته شود. نیترات پتاسیم به برهان حلالیت در آب ، برای محصولات به میزان 200 تا 300 کیلوگرم در هر هکتار به کارگیری می شود. در این طرز از پتاسیم کلرید در دمای ۵ تا ۱۰ مرتبه سانتی گراد، به کارگیری می شود. این ماده تا حدودی جاذب رطوبت است ولی در الکل ها قابل حل شدن نیست. این ادغام در شکل تماس اهمیت اسید ها اصلی موقعیت انفجاری می باشد اما به خودی خود خاصیت انفجاری ندارد. در شکل تنفس: مجروح را به محل اساسی هوای تازه ببرید. ماده را به دور از مواد غذایی و آشامیدنی نگه داری کنید. در رخ مواجهه ی پوستی: فوراً پوست را به طور کامل کلیدی آب و صابون شسته و آب کشی کنید. ظواهر میوه: میوه بهتر و حتی رنگی تر ، نقص های رنگی یا این که لکه های غیرمعمول ناشی از ضایعات مکانیکی یا این که علامت ها دیگر آسیب شناسی را به دستکم می رساند. در موردها دیگر ، می تواند حرکت آب را در ساقه های گیاه تسریع کند. شما دوستان عزیز میتوانید این محصول را با گرید های متفاوت از شیمیایی رادون تهیه فرمایید و جنس را در اسرع وقت تهیه نمایید. در ارتباط اساسی موارد مصرف این کود پر طرفدار می بایست بدانید در صورتی که گیاهان شما دچار کمبود پتاسیم شده اند ، مصرف این کود دوچندان پیشنهاد می شود. نتایج نشان اعطا کرد که بیشترین سرعت جوانهزنی به ترتیب در تیمار نیترات پتاسیم 2 درصد و سولفات روی 0/5 % تماشا گردید. بهطورکلی نتیجهگیری شد که به جهت ارتقاء جوانهزنی بذر سیاهدانه در حالت زراعی میتوان پرایمینگ بذر حساس سولفات روی 0/5 % و یا نیترات پتاسیم ۲ درصد را توصیه نمود. فولدر ورد msds را در پایان به رخ مستقیم می توانید دانلود کنید. فوراً به دکتر مراجعه کنید.