معبد طلایی به مناسبت پرکش پوراب سری گورو تگ بهادر خیره می شود | اخبار

12 آوریل 2023، 06:21 عصر ISTمنبع: ANI

آسمان بر فراز معبد طلایی به مناسبت پرکش پوراب سری گورو تگ بهادر، نهمین گورو سیک ها، با آتش بازی می درخشید. کل معبد طلایی به زیبایی با چراغ ها و گلدسته ها تزئین شده بود، تا پارکش پوراب سری گورو تگ بهادر را نشان دهد.