مظفرنگار: نشست خپ ماهپانچایات برای تصمیم گیری درباره اعتراض کشتی گیران | اخبار

01 ژوئن 2023، ساعت 04:48 عصر ISTمنبع: TOI.in

ماهپانچایات خپ به فراخوان نارش تیکایت برای بررسی مراحل اعتراض کشتی گیران در مظفرنگار آغاز شد. چندین ماهپانچایات دیگر طی چند روز آینده برگزار خواهد شد و تماس نهایی در مهلت زمانی 5 روزه گرفته خواهد شد. به یاد می‌آید که نارش تیکایت کشتی‌گیران را متقاعد کرده بود که مدال‌های خود را در گنگ پرتاب نکنند و 5 روز از آنها وقت می‌خواست.