مرکز ماموریت ملی کوانتومی را با بودجه 6003 کرور روپیه تصویب کرد | اخبار

20 آوریل 2023، 01:26 صبح ISTمنبع: ANI

آنوراگ تاکور، وزیر اتحادیه، هنگام سخنرانی در نشست مطبوعاتی در 19 آوریل اعلام کرد که کابینه ماموریت ملی کوانتومی را با بودجه 6003 کرور روپیه تصویب کرده است. او به اشتراک گذاشت که دوره زمانی ماموریت از 2023-24 تا 2030-31 است. وی گفت: «کابینه اتحادیه مأموریت ملی کوانتومی را با بودجه 6003 کرور روپیه تصویب کرد. دوره زمانی ماموریت از 2023-24 تا 2030-31 است. این یکی از این تصمیمات است که هند را به ارتفاعات جدیدی خواهد برد.»